Kurs Wyższej Kultury Religijnej zbudowany jest z 6 modułów tematycznych. Problematyka każdego z nich osnuta jest wokół konkretnego problemu i jest rozpatrywana z punktu widzenia różnych dziedzin teologicznych. W nielicznych, szczególnych (tzn. bezwzględnie wymagających tego) przypadkach, wprowadzana jest wiedza z nauk pozateologicznych (np. z prawa, historii czy filozofii).

Poniższa tabela obrazuje podział na moduły i ich tematykę w odniesieniu do całego kursu.
Szczegóły dotyczące obecnego roku akademickiego można znaleźć tutaj.

 

 

Tytuł modułu

Nazwa modułu

Problematyka zajęć

Ilość godzin

 Blok 1

1

Bóg – wiara – katolicyzm

Doktrynalny

Podstawy wiary katolickiej; problem istnienia Boga i Jego działania w świecie; Jezus z Nazaretu a Chrystus wiary; Duch Święty – Kim jest i jak działa; tożsamość i wiarygodność Kościoła katolickiego; problem sukcesji apostolskiej i prymatu; władza i posłuszeństwo w Kościele Katolickim; rola Urzędu Nauczycielskiego; Maryja w życiu Jezusa, Kościoła i katolika; Szatan i zło w świecie; Co po śmierci?

40

2

Chrześcijanin w działaniu

Antropologiczny

Podstawy moralności – rozumienie moralności – znaczenie moralności; działanie ludzkie – czyn ludzki; czyn dobry i zły; dobry czyn a dobro obiektywne; kryteria oceny czynu pod względem moralnym; prawo moralne; problem grzechu – przyczyny i skutki; cnoty i wady; sumienie – funkcje i sposób działania; formowanie sumienia; rachunek sumienia; nawrócenie, pokuta; zadośćuczynienie; podstawy duchowości katolickiej; rozeznawanie duchów.

25

3

Chrześcijanin w świecie

Społeczny

Chrześcijańska wizja świata; znaczenie życia społecznego (politycznego, kulturowego itd.) dla rozwoju integralnego (także religijnego) i dla zbawienia człowieka; aktywność ludzka i jej wymiar społeczny; kultura; praca ludzka; podstawowe zasady życia społecznego cnoty i wady społeczne; chrześcijanin w polityce; chrześcijańska wizja wspólnoty (communio personarum); rodzina – koncepcja i zadania; relacje w rodzinie; płciowość i seksualność; odpowiedzialne rodzicielstwo;.; chrześcijanie wobec prawa i prawo wobec chrześcijan – elementy prawa kanonicznego (wewnątrzkościelnego) oraz prawa wyznaniowego (prawo państwowe i międzynarodowe w odniesieniu do Kościoła katolickiego i każdego wierzącego).

25

 Blok 2

4

„Historia nauczycielką życia”

Historyczny

Historia Kościoła a historia powszechna; Ojcowie i doktorzy Kościoła – kim są, dlaczego są ważni, czego nauczają; „kamienie milowe” w historii Kościoła (m.in. ważne daty i wydarzenia, ważne postaci, wybrane sobory – ich postanawiania i skutki tego w dniu dzisiejszym); wielcy święci Kościoła powszechnego; elementy historii Kościoła w Polsce; wielcy polscy święci i błogosławieni.

30

5

„To mówi Pan”

Biblijny

Objawienie –czym jest; kanon ksiąg Biblijnych; Historia zbawienia – Boża ekonomia; szkoła czytania Pisma Świętego; treść poszczególnych ksiąg biblijnych; co to jest egzegeza biblijna i jaka jest jej rola; Biblia a współczesne nauki; interpretacja wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu – odniesienie tych treści do współczesnego życia.

25

6

Potwierdzanie i wzmacnianie wiary

Kultyczny

Czy komunikacja z Bogiem jest możiwa i potrzeba?; Jak człowiek komunikuje się z Bogiem i ze świętymi; modlitwa – istota, sens i znaczenie; rodzaje modlitw – od „Ojcze nasz” do medytacji; medytacja chrześcijańska a medytacje pozachrześcijańskie; lektura Słowa Bożego jako modlitwa; liturgiczne i pozaliturgiczne formy kultu; sakramenty – rozumienie z perspektywy teologicznej; symbolika sakramentów; działanie sakramentów świętych; kwestie prawne związane z udzielaniem sakramentów (np. kwestie prawne związane z chrztem czy ślubem); trwałość sakramentów – problem tzw. rozwodu kościelnego czyli stwierdzania nieważności małżeństwa; kwestia przygotowania do pierwszej Komunii świętej – wytyczne biskupów polskich; sakramentalia i inne obrzędy chrześcijańskie – kwestie teologiczne i prawne (np. problem pogrzebu chrześcijańskiego – komu należy lub można go odmówić?).

35