Wśród szczegółowych skutków uczestniczenia w Kursie Wyższej Kultury Religijnej są m.in.:

 • weryfikacja dotychczasoej wiedzy religijnej oraz jej pogłębienie w czasie zajęć prowadzonych przez doświadczonych i uznanych naukowców;
 • zdobycie najnowszej, aktualnej wiedzy z zakresu różnych dziedzin teologicznych;
 • zdobycie pozateologicznej wiedzy, która jest przydatna we właściwym dla katolików funkcjonowaniu we współczesnym świecie;
 • wzmocnienie wiary;
 • budowanie i wzmacnianie osobistej tożsamości katolickiej;
 • pogłębienie osobistego życia religijnego;
 • tworzenie nowych i ugruntowanie dotychczas istniejących zgodnych z nauką Kościoła katolickiego relacji społecznych;
 • zrozumienie koncepcji i misji Kościoła;
 • pogłębienie wiedzy na temat nauczania Kościoła;
 • umiejętność samodzielnego budowania sądów na temat wiary, Kościoła, życia, wartości itd.;
 • umiejętność rzetelnej oceny współczesnych prądów myślowych: odróżnienie tych, które są faktycznie chrześcijańskie od takich, które powołując się na ideały chrześcijańskie, niewiele mając z nimi wspólnego;
 • świadomy udział w życiu społecznym i politycznym.

 

Mimo, że niekwestionowanym efektem udziału w KWKR jest nabycie rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy teologicznej i w ogóle religijnej, to jednak nie jest to tożsame z uzyskaniem kompetencji takich, jakie mają absolwenci studiów teologicznych. Chociaż więc ciągle obowiązuje ustalona jeszcze w 1938 roku (a więc w momencie powoływania do życia IWKR) zasada, że „ukończenie Instytutu pozwala ubiegać się o uzyskanie misji kanonicznej”, to nie oznacza to nabycia kompetencji do pracy na stanowisku nauczyciela katechezy w szkole. Do tego bowiem – oprócz misji kanonicznej wydawanej przez władzę kościelną (czego podstawą może być ukończenie KWKR) – potrzebne jest wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Wystawiana przez kurię diecezjalną misja kanoniczna, a o którą mogą starać się absolwenci KWKR, może więc uprawniać ich do innych niż katechizacja działań w Kościele i pracy na Jego rzecz (np. w różnych organizacjach parafialnych).