Myśl przewodnia odnowionego KWKR-u brzmi: „Zrozumieć Kościół i człowieka, który jest Jego drogą – umieć funkcjonować w Kościele i świecie”.

Kurs w nowej formule będzie trwał rok, oznacza to 22 5-godzinne spotkania. Tematyka kolejnych spotkań obejmuje problematykę od eklezjologii i chrystologii dogmatycznej i fundamentalnoteologicznej, przez antropologię, ze szczególny uwzględnieniem kwestii wchodzących w zakres teologii dogmatycznej, moralnej, duchowości. Przez liturgikę, historię Kościoła i teologię biblijną. Aż po szczegółowe kwestie dotyczące życia w świecie, jak np. finanse „po katolicku” oraz propagowana przez papieża Franciszka „ekologia integralna”. Kurs jest tak opracowany, aby stał się rzeczywistą podpowiedzią, jak prawdziwie po chrześcijańsku żyć w dzisiejszym Kościele, świecie i wśród dzisiejszych ludzi. Zajęcia mają być pomocą w coraz intensywniejszym włączaniu się w życie Kościoła – w pozyskiwaniu „wysokiej kultury religijnej”. Ma się ona wyrażać nie tylko w wiedzy, ale też umiejętnym przeżywaniu konkretnych sytuacji życiowych, w tym momentów roku liturgicznego.

Przykładowe tematy zajęć:

Poznać i zrozumieć Kościół Chrystusowy (elementy eklezjologii i chrystologii);

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę duchową (elementy teologii duchowości);

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę moralną (elementy teologii moralnej);

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę cielesną (elementy bioetyki);

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę społeczna (elementy katolickiej nauki społecznej);

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę uwarunkowaną historycznie (elementy historii Kościoła);

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę religijną (elementy liturgiki, teologii liturgicznej i rozumienia praktyk religijnych);

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę odczytującą Objawienie (elementy teologii biblijnej, historii zbawienia i wprowadzenie do lektury Pisma świętego);

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę funkcjonującą w świecie finansów;

Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę funkcjonującą w przyrodzie.