Kurs Wyższej Kultury Religijnej to nie tylko proste zdobywanie wiedzy. Chociaż podkreślenie jej roli i miejsca, a także jej przekazywanie oraz dyskusje o niej, są ważnymi elementami spotkań w ramach KWKR, to jednak kursanci nie ograniczają swoich działań tylko do intelektualnych dokonań. Oprócz iście uniwersyteckich zajęć pogłębiających i porządkujących wiedzę (specjalistycznych, ale podawanych przez doświadczonych dydaktyków powszechnie zrozumiałym językiem), uczestnicy kursu otrzymują szansę realnego rozwijania swojej religijności.Ta kwestia jest bardzo ważna zarówno dla organizatorów, dla których stanowi ona praktyczne urzeczywistnienie tez przekazywanych podczas wykładów, jak i dla kursantów, co potwierdzają rozmowy z nimi i ankiety wypełniane przez dotychczasowych słuchaczy kursu.

Wspominany tu rozwój religijny odbywa się przez udział w wydarzeniach modlitewnych organizowanych specjalnie dla kursantów, oraz przez spotkania i rozmowy z duchowym opiekunem kursu. Duże znaczenie w tym procesie ma też wymiana myśli i przeżyć z różnymi osobami. Udział w zajęciach KWKR to bowiem czas spotkania zarówno z wykładowcami i duszpasterzami, jak i z innymi kursantami. Jest to więc czas na rozmowy (a nawet dyskusje) – wymianę doświadczeń i poglądów. Dzięki temu wszystkiem kursanci tworzą realną wspólnotę osób połączonych wspólnymi zainteresowaniami oraz wartościami.

Kurs Wyższej Kultury Religijnej to dużo więcej niż proste zdobywanie wiedzy!
KWKR to prawdziwa szkoła życia katolickiego!