Nowa formuła - idea i uzasadnienie zmian

 • Zmieniona zostaje formuła (pomysł na funkcjonowanie kursu i słuchaczy), ale nie zmienia się cel kursu.
  • Chodzi o to, aby urzeczywistnić (i podkreślić) praktyczny wymiar kursu (niżej więcej na ten temat).
  • Chodzi o to, aby oczyścić z naleciałości historycznych (np. usunąć to, co kiedyś było potrzebne, aby absolwent IWKR w latach 90. XX wieku mógł uczyć religii - dziś, ze względu na przepisy państwowe dotyczące nauczycieli, jest to w ogóle niemożliwe).
  • Chodzi o to, aby stymulować słuchaczy do myślenia kategoriami typowymi dla znawców kultury religijnej, a nie studentów teologii - aby w ramach KWKR kształtować świadomość inteligencji katolickiej, a świadomych inteligentów przygotowywać do prawdziwie katolickiego życia we współczesnym świecie.
 • Aby uwypuklić to, że KWKR jest nie tylko narzędziem pogłębiania wiedzy, ale i świadomości religijnej oraz tożsamości katolickiej, ugruntowana została pozycja opiekuna duchowego.
  • Planowane są regularne spotkania formacyjne dla całej grupy.
  • Planowane jest organizowanie indywidualnych spotkań uczestników KWKR z duszpasterzem.
 • KWKR staje się jeszcze bardziej niż dotychczas realną szansą na zbudowanie prawdziwej wspólnoty ludzi połączonych wspólnymi zainteresowaniami, wartościami i potrzebami. Nie chodzi tu tylko o zdobywanie wiedzy, ale o spotkanie ludzi – to m.in. było powodem zrezygnowania z trybu eksternistycznego.
 • Podkreślony zostaje fakt, że KWKR jest kursem a nie studiami – chodzi o to, aby nie była „kryptoteologia”, ale kurs, w którym przekazywana jest wiedza teologiczna, ale z ukazaniem jej praktycznego zastosowania – aby absolwent nie tylko znał prawdy teologiczne, ale umiał z nich skorzystać w życiu (życie osobiste, dyskusje, rozumienie problemów społeczno-politycznych itd.).
  • Uczestnictwo w kursie nie czyni ze słuchacza specjalisty od teologii (to dzieje się podczas 5-letnich studiów dziennych).
  • Uczestnictwo w kursie nie uprawnia do nauczania religii – do tego – oprócz magisterium z teologii – potrzebne jest uniwersyteckie przygotowanie pedagogiczne (specjalizacja w ramach studiów).
  • Możliwość ubiegania się o misję kanoniczną, o którym mówią dokumenty erygujące IWKR (1938 r.) się nie zmieniają, ale misja kanoniczna nie jest jednoznaczna z możliwością uczenia w szkole; misja kanoniczna jest zgodą kurii, a do bycia nauczycielem trzeba spełniać dodatkowo wymogi prawa państwowego.
 • Nowy podział materiału: nie według dyscyplin teologicznych (np. teologia moralna, dogmatyczna itp.), ale według zagadnień (jakieś zagadnienie, np. sakrament, będzie rozpatrywane z każdej strony: dogmatycznej, moralnej, duchowościowej, liturgicznej i prawnej).
 • Z cyklu spotkań podstawowych usunięto zajęcia pozateologiczne (m.in. socjologia, pedagogika, filozofia). Nie zostały one jednak wyrzucone. Treści, które w nich były zawarte są teraz w pakietach zajęć do wyboru.
  • Wspomniane wyżej nieteologiczne zajęcia stanowiły aż 160 godzin dydaktycznych. Po odjęci tej liczby od 360 (tyle godzin maksymalnie wynosił rozpisany na 3 lata dotychczasowy KWKR, a wcześniej IWKR) zostaje 200 godzin, podczas których omawiano kwestie iście teologiczne. Obezny KWKR rozpisany jest na 240 godzin. Oznacza to, że w obecnej formule słuchacz otrzymuje więcej czasu na omówienie tych zagadnień, mimo ograniczenia czasu trwania kursu do 2 lat. Zmniejszenie rozpiętości czasowej KWKR nie oznacza więc zmniejszenia liczby godzin, a tym samym ograniczenia treści!
  • Teraz Słuchacz dostanie więcej godzin teologicznych niż dotychczas, a dodatkowo szansę uczestniczenia w innych zajęciach pozwalających mu zagłębić się w szczególnie interesujące problemy.
 • Wprowadzono nieistniejące do tej pory w ramach KWKR zajęcia do wyboru. Są to szczegółowo rozpracowane ciekawe tematy z różnych obszarów wiedzy teologicznej lub innych dziedzin w jakiś sposób związanych z życiem religijnym.