Zgodnie z założeniami KWKR zaliczenie roku uzyskuje słuchacz, który uczestniczył w co najmniej 80% zajęć, a także pozytywnie złoży egzamin przed jednym egzaminatorem (tezy egzaminacyjne znajdują się niżej).

Egzamin będzie czasem rozmowy na temat pracy zaliczeniowej złożonej na zakończenie pierwszego semestru. Ponadto każdy egzaminowany odpowie na jedną wylosowaną przez siebie tezę.

 

Tezy do egzaminu
kończącego rok akademicki 2013/2014
w ramach Kursu Wyższej Kultury Religijnej

  1. Co teologia mówi o człowieku?
  2. Podstawy i główne tezy moralności katolickiej
  3. Ekumenizm i dialog międzyreligijny z punktu widzenia wiary katolickiej
  4. Katolickie zasady postępowania w życiu politycznym i gospodarczym (jeśli ktoś nie uczestniczył w wykładzie fakultatywnym, nie musi przygotowywać tej tezy)
  5. Podstawowe zasady bioetyki teologicznej
  6. Katolicka wizja rodziny w kontekście współczesnych wyzwań